Svátek má Ctirad

-3/-6 °C

Jitka Koutná

Jitka Koutná

Právě hraje:
SUSAN RAYE
CAJUN TRAIN

13:00 - 18:00

Živé vysílání

A já to platím!

A já to platím!

...tedy ne já osobně. Country Radio to platí! Pošlete nám jakoukoli účtenku, kterou jste zaplatili, buďte na příjmu a třeba to budete právě vy, komu jí proplatíme! Vaše účtenky očekáváme na adrese: Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10 a nebo na email studio@countryradio.cz.

 

 

Pravidla promo akcí

článek 1
Úvodní ustanovení

Organizátorem promo akce  s názvem „ A já to platím s Country Radiem „(dále jen „Promo Akce") je společnost MEDIA CLUB, s.r.o., se sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO: 294 13 982, spisová značka: C 204565 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „MEDIA CLUB").

MEDIA CLUB vydává následující pravidla pro účast v Promo Akci.

 

článek 2

Popis Promo Akce

 

Promo Akce probíhá každý všední den pondělí až pátek v době od 8.00 do 17.00 v měsíci srpen - prosinec 2020 na Country Radiu. Promo Akce je anoncována moderátory v průběhu vysílání na Country Radiu (dále jen „Rozhlasová stanice"), kde jsou uváděny bližší informace.

 

Promo Akce spočívá: Posluchači posílají účtenky za  nákupy  v maximální hodnotě 9.999,- Kč buď na adresu MEDIA CLUB  nebo na e-mailovou adresu:studio@countryradio.cz. V soutěžních týdnech, 3x denně, vyhlásí moderátor výherní účtenku. Výherní účtenkou se stává účtenka doručená jako 5., 10., 15., 20., 25., 30., 35., 40., 45., 50., 55., 60., 65., 70., 75., 80., 85., 90., 95., 100., 110., atd. (v případě shody času doručení více účtenek, je rozhodující čas doručení účtenky zapsaný recepční MEDIA CLUB). Pokud se majitel příslušné výherní účtenky specifikované moderátorem ve vysílání do 10 minut ozve zpět do studia Country Radia, vyhrává  tento účastník cenu, která se rovná výše kupní ceny uvedené na jím zaslané účtence.

 

článek 3

Podmínky účasti v Promo Akci

Promo Akce  se mohou zúčastnit osoby starší 18-let věku. Soutěže se může zúčastnit každý s odesláním jedné účtenky. Bude-li doručeno od jednoho účastníka více účtenek, MEDIA CLUB zařadí do soutěže účtenku s dřívějším datem nákupu.

 

 

článek 4
Souhlas účastníků Promo Akce

Osoby, které se zúčastní Promo Akce, udělují souhlas s těmito pravidly. Účastí v Promo Akci (tj. zasláním příslušné účtenky)  účastníci potvrzují, že se řádně seznámili s těmito pravidly a souhlasí s účastí v Promo Akci .

Účastí v Promo Akci účastníci  udělují výslovný  souhlas s  užitím jejich osobních údajů, obrazových a zvukových záznamů týkajících se jejich účasti v Promo Akci nebo jejich projevů osobní povahy (fotografie, hlas apod.) pro všechny reklamní a marketingové účely MEDIA CLUB  a/nebo Rozhlasové stanice (včetně uveřejnění na internetových stránkách MEDIA CLUB).

 

 

článek 5

Osobní údaje

Správcem Osobních údajů je MEDIA CLUB.

Zpracovatelem Osobních údajů je MEDIA CLUB  a  společnost FTV Prima, spol. s r.o., IČO: 48115908, se sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10 (dále jen „FTV Prima, spol. s r.o.).

O účastnících jsou zpracovávány údaje, které účastník poskytnete, nebo které zadá do systému (zpravidla jméno a příjmení, telefonní číslo, adresa bydliště a e.mailová adresa).

Účelem zpracování osobních údajů je v prvé řadě poskytnutí Výhry z Promo Akce a dále plnění zákonných povinností - vedení účetnictví a daňové agendy.

Osobní údaje budou zpracovávány v počítačových systémech (vč. účetního systému)  MEDIA CLUB a  počítačových systémech  FTV Prima, spol. s r.o.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a pouze po dobu nutnou pro výše dosažení uvedených účelů, nejdéle však po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

Účastník  má právo u MEDIA CLUB  jakožto správce osobních údajů:

a) požadovat přístup k osobním údajům, které správce zpracovává, čímž se rozumí právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho  týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům

b) požadovat opravu osobních údajů, které jsou o něm zpracovávány, pokud jsou nepřesné ; s přihlédnutím k účelům zpracování má v některých případech právo požadovat také doplnění neúplných osobních údajů,

c) požadovat výmaz osobních údajů

d) požadovat omezení zpracování osobních údajů,

e) získat osobní údaje, které se ho týkají a

f) má právo vznést námitku proti zpracování.

Námitku či žádost týkající se Osobních dat může Účastník vznést prostřednictvím e-mailu: recepce@radiounited.cz nebo písemně podáním adresovaným do sídla MEDIA CLUB.

Pokud MEDIA CLUB obdrží takovou žádost, bude informovat žadatele o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

článek 6

Závěrečná ustanovení

 

 

MEDIA CLUB si vyhrazuje tato pravidla dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Promo Akce přerušit nebo je zcela odvolat.

 

 

Tato pravidla jsou uveřejněna na internetových stránkách MEDIA CLUB http://www.media-club.cz

 

V Praze dne 27. srpna 2018

 

 

 

Jan Čadek, obchodní ředitel divize rádií

 

Kontakt

COUNTRY RADIO, Vinohradská 3217/167, 100 00 Praha 10 - Strašnice
tel.: 251 024 111